Converse Invest

Պահառության ծառայություններ

Պահառության ծառայության շրջանակներում մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները`

  • հաճախորդների դեպո հաշվի բացում և վարում,
  • հաճախորդների արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների գրանցում,
  • հաճախորդների համար անվանատիրոջ գործառույթների իրականացում ռեեստրավարի կամ այլ պահառուի մոտ,
  • տեղեկությունների և փաստաթղթերի փոխանցում թողարկողներին, հաճախորդներին կամ այլ պահառուներին,
  • հաճախորդներին արժեթղթերի վերաբերյալ թողարկողից, ՀԿԴ-ից և այլ անձանցից ստացված ամբողջական տեղեկատվության տրամադրում,
  • հաճախորդների կողմից փոխանցված տեղեկատվության տրամադրում թողարկողին և ՀԿԴ-ին: