Converse Invest

Բրոքերային ծառայություններ

 • Բանկի բրոքերային ծառայությունները ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ուղղված են տեղական և արտասահմանյան արժեթղթերի առևտուրը սպասարկելուն և համապատասխան օժանդակող ծառայություններ մատուցելուն: Արտասահմանյան արժեթղթերի առևտուրը կատարվում է թղթակից բանկերի և գործընկերների միջոցով: Ռազմավարությունն ուղղված է պատվերների կատարման որակի, համապատասխան հաշվետվությունների արագ տրամադրման և առևտրի առարկա արժեթղթերի տեսականու ընդլայնմանը:
 • Բանկի բրոքերային ծառայությունները ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ուղղված են տեղական և տարածաշրջանային արժեթղթերի առևտուրը սպասարկելուն և համապատասխան օժանդակող ծառայություններ մատուցելուն: Ի լրումն նախորդ կետի, ռազմավարությունն այս պարագայում ներառում է նաև բարձրորակ շուկայական հետազոտությունների պատշաճ կազմակերպում և տրամադրում հաճախորդներին:

Բրոքերային (Դիլերային) ծառայության ոլորտում Բանկն իրականացնում է `

 • հաճախորդների բրոքերային հաշվի բացում,
 • հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին գործարքների իրականացում ՀՀ կարգավորվող և չկարգավորվող, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական շուկաներում,
 • մարժային գնման և կարճ վաճառքների իրականացում,
 • բրոքերային հայտերի կազմում,
 • հաճախորդների կողմից ներդրումային ռիսկերը կրելու ցանկության և կարողության աստիճանը պարզելու նպատակով հաճախորդներից տեղեկությունների պահանջում,
 • խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին՝ որոշակի դասի արժեթղթերի ձեռքբերման կամ վաճառքի վերաբերյալ,
 • կորպորատիվ արժեթղթերի առք և վաճառք, այդ թվում` մասնավոր բաժնեմասնակցային ներդրումներ,
 • պետական արժեթղթերով առք ու վաճառք,
 • փոխառության տրամադրում հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար,

Արտարժույթի բրոքերային առք ու վաճառքի ծառայության շրջանակներում Ընկերությունն իրականացնում է`

 • արտարժույթով անկանխիկ գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում,
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արտարժությով գործարքների կատարում:

Բրոքերային ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է հաշվի բացում:
Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմաններին ծանոթանալու համար այցելեք՝

Պայմաններ և սակագներ

Մարժինալ առքուվաճառքի իրականացման պայմաններ

Շահերի բախման քաղաքականություն